Day: December 28, 2021

รีสอร์ทสยอง
ประสบการณ์ขนหัวลุก

ประสบการณ์ขนหัวลุก

รีสอร์ทสยอง เรื่องมิอยู่ว่าหกการนี้เกิดขึ้นสมัยที่เราเป็นนักกิฬโรงเริยนตอน ม. ตัน ย่างนั้นมิการจำดแย่งขันกิฬาที่จังหวัดหลุง พวกเรานักฬาทั้ง ชาย และ หญิงต้องออกเดินทางกัน เกือบ 6 โมงเยืน พอถึงริสอร์ทแล้ว พนักงานก็หยิบกุณแจ และน่พวกเราไปดูบ้านพัก เป็นบ้าน 2 หลัง ดกัน มิทางเดินเป็นสะพานทอดเข้าไปหน้บ้านตรงกลาง มิทาง เลี้ยว ข้าย ยวา ต่อจากนั้นก็แบกย้ายกันเข้าผอน นเพราะนี้ก็ตึกแล้ว พุกอยากกัปกติเหมือจะไม่มิอะไรแต่ผมที่หลัปม่คอยลง เพราะได้ยินเสิบงแปลกๆ มาจากให้กุนบ้านซึ่งด้นานนี้เป็น น้ำ หันใดนั้นผมเห็นผู้ชายจาสีหญ่บินอยู่ที่จะเบียง ผมมอสัปแต่วบเติบวแต่ตอนนั้นผมนึกคำาที่นเก่าคนแก่ขอยพูดว่าทำกลางดินเราได้ยินเสียงอะไรแปลก(อย่าไปทักวผมสัฟับหมด ผมค่อยสุลิมตาผู้ยายคนนั้นหายไปแล้วแสิ่งที่ทำให้ผมยือค คือเพื่อนที่นอเติบงข้างๆ สภาพลิอ ร่างคายเกร็ง เาเหลือกยักดิ้นยักงอ ผมด้วยความตก็จตะโกนสุดเสียงจนครุ่ต้นมาดู เพื่อน)ช่วยกันยืดกันนาน 1 ผม.เพื่อนของผมได้สติแส้วบอกว่ามันนมาได้ยินเสิยงแปลกๆเลยถามว่าเสิยงอะไร จากนั้นก็มิ ผู้ยายร่ใหญ่มายินต่อหน้พุดภาษาที่ไม่รู้จัก จากนั้นมันก็เจอะไร่ไม่ได้เลย Please follow and like us:

Read More